V  zmysle zákona 448/2008 Z. z. je individuálny plán komplexný, flexibilný, koordinovaný. Individuálny plán je program, na základe ktorého je občanovi s postihnutím poskytovaná starostlivosť presne podľa jeho jedinečných potrieb s cieľom rozvíjania jeho predpoklady a zručnosti. Zmyslom pôsobenia je dosiahnuť čo najvyššiu mieru samostatnosti klienta , rozvoj osobnosti vo všetkých oblastiach a spokojnosť klienta.. IP je koordinovaný kľúčovým pracovníkom, ktorý podporuje a sprevádza prijímateľa soc. služby v procese IP.  Klient musí mať vždy centrálnu rolu v procese vypracovávania individuálneho plánu. Prostredníctvom dlhodobých a krátkodobých cieľov sa snažíme o rozvoj sebaobsluhy, sociálnych zručností vrátane komunikácie a starostlivosti o domácnosť.

Tento proces pozostáva z viacerých fáz:

individualny-plan

1.  Mapovanie životnej situácie:
– zbieranie informácií, je v rámci vypracúvania IP, ale aj v celkovej práci s klientom jednou z najdôležitejších fáz. . Mapovaním v tejto súvislosti sa myslí prehodnocovanie všetkých okolností, ktoré by mohli mať vplyv na klienta v jeho životnej situácii.

2. Voľba cieľov:
– hlavným cieľom je pozitívna zmena kvality klientovho života splňa teda akúsi funkciu vízie a má dlhodobý charakter, aby sme túto víziu dosiahli, je potrebné veľké množstvo pomalých, neunáhlených krokov, ktoré nás v konečnom dôsledku k tejto vízii dovedú
– je potrebné rozmeniť nadradený cieľ na drobné a formulovať tzv. čiastkové ciele  krátkodobejšieho charakteru

3. Voľba metod:
– pri voľbe metod ide vlastne o voľbu spôsobov prostredníctvom ktorých by klient mal čo najskôr a najadekvátnejšie dosiahnúť stanovené ciele

4. Plán činností:
– stanovujú a bližie charakterizujú aktivity ktorých sa klient bude zúčastňovať a ich časový harmonogram,
– plán činností obsahuje , odpovede na otázky…
ktoré osoby budú na vykonávaní, nácviku, príprave klienta zúčastnení
čo je vymedzenie aktivity, ktorej sa v rámci prípravy klienta budeme venovať
kedy sa tvorí časový harmonogram nácviku zručnosti v rámci plánu činnosti
ako, teda akým spôsob budeme tie ktoré činnosti realizovať v praxi
kde bude tréning prebiehať

5. Hodnotenie
– by malo prebiehať v pravidelných intervaloch ( umožňuje priebežne hodnotiť úspešnosť resp. neúspešnosť volenej metody, nedostatok informácií, chybný plán činností ).

Hodnotenie obsahuje:
– hodnotiacu osobu
– časovú os hodnotenia
– predmet hodnotenia
– prínos hodnotenia