SOCIÁLNE SLUŽBY:

Nezisková organizácia PATRIAM, n.o. zriadila špecializované zariadenie pre ľudí so schyzofréniou.


Špecializované zariadenie

Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie.  ( Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencia rôzneho typu etiológie, schizofrénia, organický psychosyndróm ťažkého stupňa … )

Špecializovanom zariadení sa

a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,

b) zabezpečuje
1. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na
1. vzdelávanie,

2. úschovu cenných vecí

Podmienky prijatia do Špecializovaného zariadenia PATRIAM, n.o.:

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z., platného od 1.1.2009.
Pred podaním žiadosti do Špecializovaného zariadenia si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení VUC  v mieste trvalého bydliska. Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave.

VUC vystaví lekársky a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorých bude vydané „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“.

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a stanovení stupňa, si občan podá osobne, alebo písomne Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v našom zariadení sociálnych služieb PATIRAM, n.o.
Tlačivá na stiahnutie

Ak budete potrebovať pomoc pri vybavovaní žiadostí, radi Vám  pomôžeme.

CENNÍK POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB:

Cenník služieb

 

Bližšie informácie vám budú poskytnuté na t.č. 0915 820 878

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI:

  1. Stravovanie – stravovanie sa poskytuje 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera), 6x denne pri diabetickej diéte: II. večera

jedalen-2

  1. Ubytovanie – sa poskytuje v dvojlôžkových izbách, ktoré sú vybavené polohovateľnými prípadne obyčajnými posteľami, nočným stolíkom, skrine, stôl a dve stoličky. Vo väčšine izieb je televízor a rádio.

  

Obyvatelia špecializovaného zariadenia môžu spoločne využívať veľkú spoločenskú miestnosť, malú spoločenskú miestnosť kde sa nachádza spoločný tv prijímač, hifi veža a pc s pripojením na internet.

spolocenska-miestnost

Vo všetkých priestoroch zariadenia sociálnych služieb je bezplatný prístup – wifi pripojenie.

ĎALŠIE ČINNOSTI:

  1. Zdravotná starostlivosť – v špecializovanom zariadení PATRIAM Pstruša zabezpečuje zdravotná sestra. Zariadenie má svojho obvodného a zubného lekára v miestnej obci, ktorí v prípade potreby a naliehavosti navštevujú zariadenie sociálnych služieb. Raz mesačne do zariadenia chodí odborný lekár psychiater. V prípade potreby je do zariadenia privolaná RZP.
  2. Sociálna činnosť – zabezpečujú sociálny pracovníci, inštruktori sociálnej rehabilitácie a pracovný terapeut. Prvoradým cieľom je individuálny prístup ku klientom s ohľadom na ich individuálne potreby, schopnosti a záujmy čoho výsledkom je vypracovanie individuálneho plánu a vytvorenie plánu sociálnej rehabilitácie.