Nezisková organizácia PATRIAM, n. o. bude v súlade v zmysle  zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov poskytovať všeobecne prospešné služby:

– poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť

V zmysle Zákona 448/2008 Z. z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

– poskytovanie sociálneho poradenstva,
– poskytovanie sociálnych služieb,
– zriaďovanie zariadení sociálnych služieb

Špecializované zariadenie PATRIAM Pstruša sídli v jednopodlažnej  budove ktorej majiteľom je PATRIAM,n.o.

Nezisková organizácia PATRIAM sa snaží vo svojom špecializovanom zariadení o poskytovanie kvalitných sociálnych služieb spolu s komplexným a individuálnym prístupom k osobám so zdravotným postihnutím vytvorením bezbariérového prostredia a poskytnutím sociálnej istoty a zodpovedajúcej starostlivosti. Okrem realizovania zákonnom stanovených činností sa snažíme robiť všetko pre rozvoj a spokojnosť klienta.